TỰ HỌC GUITAR #8 - SLOWROCK: MÙA XUÂN BÊN CỬA SỔ  (Phần 1) | NHÃ THANH CAO

– Website: https://www.nhathanhcao.com

– Email: nhacaovn@gmail.com

“Học guitar online chỉ cần nhìn tay. KHÔNG lý thuyết, KHÔNG nhạc lý cao siêu“.

#nhathanhcao #bolero #nhacxua #tuhocguitar #guitarremix #guitarbolero

TỰ HỌC GUITAR #8 – SLOWROCK: MÙA XUÂN BÊN CỬA SỔ (Phần 1) | NHÃ THANH CAO


Tác giả: Nhã Thanh Cao chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE