Trưa tranh thủ ngủ giấc, dậy chưa tỉnh bán nhầm giá có chút mà sấp nhỏ la quá trời...

Trưa tranh thủ ngủ giấc, dậy chưa tỉnh bán nhầm giá có chút mà sấp nhỏ la quá trời…


Tác giả: Color Man chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE