Tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu

Bài invited talk cho seminar về Thiết kế nghiên cứu bậc tiến sĩ.
Dành cho các bạn nghiên cứu sinh đang tìm kiếm đề tài nghiên cứu khoa học.

Tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu


Tác giả: GGT chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE