Tam Đảo – Vĩnh Phúc: Phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Tam Đảo – Vĩnh Phúc: Phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Bảo vệ rừng và môi trường. Kênh Truyền thông giữa doanh nghiệp và báo chí.
Liên hệ hợp tác, quảng báo, truyền thông tư vấn.
Chuyên đề được thực hiện:
+ Cơ quan Tạp Chí bảo vệ Rừng và Môi trường: https://baovemoitruong.org.vn/
+ Chỉ số tạp chí khoa học: https://baovemoitruong.org.vn/thanh-lap-hoi-dong-bien-tap-phan-bien-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-cong-nghe/
+ Nhóm tác giả:
– https://www.facebook.com/tapchibaovemoitruong
– baovemoitruon.vifa@gmail.com

Bản quyền sử dụng tư liệu:
+ https://baovemoitruong.org.vn/cac-bao-lien-ket/

Tam Đảo – Vĩnh Phúc: Phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020


Tác giả: Tạp chí bảo vệ Rừng và Môi trường chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE