Tác hại của việc âm côn khi vào cua

Và đây là cách vào cua đúng https://www.youtube.com/watch?v=rb23U-8-mLM&t=0s


Liên hệ : facebook.com/nghjacb

Tác hại của việc âm côn khi vào cua


Tác giả: Muối Vừng chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE