Nhạc Thánh Tin Lành – [I AM HERE] – Con ở đây bởi ân điển Chúa…

Nhạc Thánh Tin Lành – [I AM HERE] – Con ở đây bởi ân điển Chúa…

Nhạc Thánh Tin Lành - [I AM HERE] - Con ở đây bởi ân điển Chúa...

Subscribe & More Videos: https://www.youtube.com/c/ByCong
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
Facebook: https://www.facebook.com/WorshipGoduntiltheEnd

Link mp3: https://drive.google.com/file/d/1f31uTBk9CpIVJA9aVfydn6zar4MGrvw0/view

17 Song tình yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va đời đời vẫn còn
Cho ai biết kính sợ Ngài,
Và sự công chính ngài cho cháu chắt họ,
18 Cho ai gìn giữ giao ước với Ngài
Và ai cẩn thận tuân theo lệnh Ngài.
19 Đức Giê-hô-va lập ngôi vững vàng trên các tầng trời;
Vương quyền của Ngài ở trên muôn vật.
20 Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi hết thảy thiên sứ có quyền năng lớn lao,
Là những Đấng thi hành lời ngài khi vâng theo tiếng Ngài.
21 Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi tất cả thiên binh,
Là những đấng phụng sự Ngài, hằng làm theo ý Ngài.
22 Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi toàn thể tạo vật,
Tại mọi nơi mọi chốn ngài trị vì.
Hỡi tâm hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
(Thi Thiên 103)
1. Tạ ơn Cha yêu thương
2. Bởi Danh Ngài thật Thánh thay
3. Khắc ghi ơn Ngài
4. Above all else
5. Quyền năng tay Chúa
6. Nương nơi Giê-xu
7. Đức tin trọn ven
8. Tình yêu ấy
9. Thánh Linh quyền năng
10. Lớn tiếng tôn vinh Ngài
12. Trước ngôi chí Thánh
13. Trong nơi vinh hiển
14. Ngày Chúa tái lâm

#nhacthanh
#tinlanh
#ByCong

Thông tin được chia sẻ bởi ByCong tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *