LỢI ÍCH HỌC PHẬT

LỢI ÍCH HỌC PHẬT

TRÍCH TỪ BÀI GIẢNG ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH( TẬP 513)
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG

LỢI ÍCH HỌC PHẬT


Tác giả: Giữ Tâm Lương Thiện chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE