Kể Truyện Đêm Khuya - Niệm Phật Để Bớt Khổ Đau - Thanh Tịnh Đạo

Kể Truyện Đêm Khuya : Niệm Phật Để Bớt Khổ Đau – Thanh Tịnh Đạo : cùng Thanh Tịnh Đạo lắng nghe pháp âm sách nói nghe kể truyện đêm khuya audio về chủ đề niệm phật để bớt khổ đau, công đức sự lợi lạc của niệm phật và niệm phật như thế nào mới đúng với bản nguyện của Chư Phật Như Lai,nhờ có trí tuệ quán chiếu như vậy tự nhiên niệm phật được cảm ứng như sở nguyện, hiện tiền thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng,một đời thành tựu đạo quả, chấm dứt 5 thú, đóng tam ác đạo, đồng vãng tây phương.
Nam Mô A Di Đà Phật

Kể Truyện Đêm Khuya – Niệm Phật Để Bớt Khổ Đau – Thanh Tịnh Đạo


Chia sẻ bởi: Lời Phật Dạy trên https://limonxanh.com/

SHARE