Karaoke Thánh Ca: Thiên Chúa Yêu Tôi (2) Huỳnh Christian Priscilla

Karaoke Thánh Ca: Thiên Chúa Yêu Tôi (2) Huỳnh Christian Priscilla

Thiên Chúa Yêu Tôi (2)
Pastor Huỳnh Christian Timothy
12/06/2021
Theo Nhạc Điệu: Bài Tình Ca cho Em
của: Ngô Thụy Miên

“Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).

Tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke video tại đây:

Thiên Chúa Yêu Tôi (2)

Về thánh ca và nhạc đời: https://karaokethanhca.net/chao-mungtam-tinh-giai-thich/

https://karaokethanhca.net
https://thanhca.online
https://kytanthe.net
https://grace-jay.net
https://timhieutinlanh.com
https://timhieuthanhkinh.com
https://hoithanhphaiannan.net
https://timhieutinlanh.com/phunu
https://timhieutinlanh.com/thanhoc
https://timhieutinlanh.com/thanhoc
https://preachingfromthebible.net
https://timhieuthanhkinh.com/loichua
https://timhieuthanhkinh.com/tho

Danh Mục Các Khu Mạng

Đọc Thánh Kinh: https://thewordtoyou.net/bible/
Facebook: https://facebook.com/huynhchristiantimothy
Facebook: https://facebook.com/preachingfromthebible/
Nghe Bài Giảng: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets
Youtube: “Kỳ Tận Thế” và “Chú Giải Khải Huyền”:
https://youtube.com/kytanthe
Youtube “Chân Giả Luận”:
http://tinyurl.com/ChanGiaLuan
Youtube Karaoke Thánh Ca:

Youtube Karaoke với Tiếng Hát:

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”:
https://od.lk/s/MV8xMjE0MDg5MDVf/CacDieuRanCuaThienChua_8X11.pdf
Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”:
https://od.lk/f/MV8xMTYzMTQ1ODRf
Sách “Chân Giả Luận”:
https://od.lk/f/MV8xMzAwOTM1Mjhf

Thông tin được chia sẻ bởi Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE