Hướng dẫn định khoản Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200.

Hướng dẫn định khoản Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200.
Hướng dẫn định khoản Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200.
Hướng dẫn định khoản Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200.
Tài khoản 441 là gì? Chúng tôi hướng dẫn cách bạn cách sử dụng tài khoản 441, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản 441, bài tập tài khoản 441. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp.
– Vốn đầu tư XDCB của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm TSCĐ để đổi mới công nghệ.
– Công tác đầu tư XDCB ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.
http://www.taikhoanketoan.com/p/tai-khoan-441-nguon-von-au-tu-xay-dung.html

Hướng dẫn định khoản Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo thông tư 200.


Tác giả: Gia sư Kế toán trưởng chia sẻ tại https://limonxanh.com/

SHARE