Hướng dẫn đăng ký và tạo tài khoản ứng viên trên Sàn kế toán chất lượng 4K

Bước 1: Đăng ký tài khoản ứng viên
Bước 2: Hoàn thiện thông tin cơ bản của ứng viên
Bước 3: Tạo CV xin việc hoặc tải CV có sẵn vào hệ thống
Bước 4: Tham gia các khóa học kế toán Online nếu có nhu cầu.
#Dangkytaikhoan,#ungvienketoan,#Sanketoan

Hướng dẫn đăng ký và tạo tài khoản ứng viên trên Sàn kế toán chất lượng 4K


Tác giả: Sàn kế toán chia sẻ tại https://limonxanh.com/Limon Xanh.

SHARE